Mjedisi

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, ISHM, ka pezulluar aktivitetin e kompanisë Turke Kurum International në Elbasan duke akuzuar se ka depozituar dhjetëra mijëra ton skorje në brigjet e lumit Shkumbin në mënyrë të paligjshme.

Incineratori po ndërtohet pa tender, pa u këshilluar me komunitetet lokale, me një firmë të krijuar vetëm 5 muaj para konçesionit, me 100,000 lek kapital.

Foto nga një protestë e gjahtarëve në Elbasan kundër moratoriumit të gjuetisë. Ky moratorium i cili hyri në fuqi vitin e kaluar ndalon për një periudhe 2 vjeçare gjuehtinë e kafshëve dhe shpendëve, dhe është konsideruar mjaft i suksesshëm deri tani. Në lagunën Kune Vainit në Lezhës dhe në Lagunën e Karavastasë ekspertët kanë vërejtur një përtëritje të ndjeshme të shpendëve.

Ariu i Murrmë

Shkencëtarët shqiptarë japin kontributin e tyre në studimin pan-kontinental

Një hidrocentral i ndërtuar në lumin e Lengaricës prej kompanisë austriake Enso Hydro dhe me financim të IFC-së, kërcënon me shkatërrim kanionin e njohur, në kundërshtim me ligjin shqiptar dhe rregullat mjedisore të Bankës Botërore.

Faqet